Simpel Huishoudboekje© Relaties

Samenwerkingsverband Minima Eindhoven (SME) Het Samenwerkingsverband Minima Eindhoven vormt sinds 1990 een overlegplatform van personen en organisaties die vanuit hun specifieke deskundigheid betrokken zijn bij armoede en armoedebeleid in de gemeente Eindhoven. De doelstelling van het SME luidt: optimale belangenbehartiging van de Eindhovense minima, door uitwisseling van kennis en ervaring en verder afstemming van de dienstverlening tussen de deelnemende organisaties en de gemeentelijke overheid.

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen ISD de Kempen voert voor de vijf gemeenten taken uit op het gebied van werk, inkomen en zorg. Sinds 1 januari 2007 hebben de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden een gezamenlijke sociale dienst: de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen.

Bosconsulting diaconaal advies Jaap Bos, (1939) ‘van vooroorlogse kwaliteit’ zoals hijzelf vol trots zegt, is een gepensioneerd jurist. Toen hij in 1995 met de VUT ging, begon hij een juridisch adviesbureau. Via een cliënt kwam hij terecht in het voor hem toen nog onbekende gebied van de schuldsanering. Na de invoering van de wettelijke schuldsanerings-regeling voor particulieren (1998) is hij zich ook op deze materie gaan toeleggen. Sindsdien staat hij mensen met schulden ter zijde die anders vanwege de complexiteit van hun problemen afgesloten zouden blijven van de reguliere voorzieningen. Hij doet dit werk als diaken sociale hulpverlening van een evangelische gemeente, waar hij ook pastoraal werker is. Zowel in zijn pastorale werk als in het schuldhulp-werk speelt focussen een rol.

DiSK staat voor Digitale Sociale Kaart, een gebruiksvriendelijke catalogus op het gebied van zorg, welzijn, wonen, sociale activering, inkomen, opleiding en reïntegratie. DiSK biedt een actueel overzicht van producten, activiteiten en organisaties in een gemeente, regio en/of provincie. DiSK richt zich op burgers en professionals. De standaard werkvelden in DiSK zijn afgestemd op de Wet werk en bijstand (Wwb) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).  www.digitale-sociale-kaart.nl

Vrijwillige HulpDienst Eindhoven Iedereen kan wel eens wat hulp, ondersteuning of een luisterend oor gebruiken. Daarom werkt de Vrijwillige HulpDienst Eindhoven met maatjes. VHD Eindhoven is gebaseerd op vrijwilligerswerk. De vrijwilligers van het Klapperproject zetten zich in om mensen administratief weer op weg te helpen.Mensen die hun administratie even niet meer op orde kunnen brengen, met alle stress van dien, kunnen op een AdministratieMaatje rekenen voor structuur, inzicht in inkomsten en uitgaven en een `plan van aanpak`. Het gaat niet om schuldhulpverlening of bewindvoering. Een AdministratieMaatje bemiddelt dus niet richting schuldeisers en hij of zij neemt de (verantwoordelijkheid over) administratie dus ook niet over. Wel kan hij of zij je goed verwijzen naar instanties en inkomensondersteunende voorzieningen.www.vhd-eindhoven.nl

SBCM is het A&O-fonds sociale werkvoorziening. Het wordt bestuurd door de landelijke vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers van de sector. SBCM is het kennis- en expertisecentrum voor arbeidsontwikkeling, gezond en veilig werken en arbeidsmarkt in de SW-sector. Zie ook de toolbox ‘arbeidsontwikkeling’ van SBCM.