Betalingsachterstanden en schulden “Incassokosten”

Wat zijn incassokosten?

Wanneer een schuldeiser kosten moet maken om een vordering te innen, dan mag hij deze onder bepaalde voorwaarden in rekening brengen. Het gaat dan om de kosten die voorafgaand aan een gerechtelijke procedure worden gemaakt. Dit soort kosten, die we hier incassokosten noemen, komen onder verschillende benamingen voor:

  • administratiekosten;
  • bureaukosten;
  • aanmaankosten;
  • buitengerechtelijke kosten.
  • Het incassobureau noemt een datum waarop uw schuld betaald moet zijn. Na die datum moet u wettelijke rente betalen over de achterstallige betalingstermijnen. De rente komt bovenop de incassokosten.

Hoe hoog zijn incassokosten?

Er zijn geen duidelijke regels voor de hoogte van incassokosten. Een incassobureau kan dus in rekening brengen wat hij wil. Wat is redelijk? Als richtlijn geldt meestal 15% van de schuld plus de wettelijke rente. Het incassobureau mag niet apart administratie- of bureaukosten vragen. En het incassobureau mag nooit vóór-incassokosten berekenen. Dit zijn de kosten die de schuldeiser maakte voordat hij het incassobureau inschakelde. In de wet staat echter niet hoeveel incassokosten in rekening gebracht mogen worden. Incassokosten moeten wel altijd “redelijk” zijn.

Wat is de wettelijke rente?

Wanneer een persoon of rechtspersoon (schuldenaar) een geldsom niet op tijd betaalt, ontstaat een schuld. Als schadevergoeding mag de schuldeiser rente in rekening brengen over de som die niet tijdig is betaald.

Als uw schulden zich blijven opstapelen en u ziet er geen oplossing meer voor, dan kunt u toegang vragen tot de wettelijke schuldsanering. Indien u door de rechter tot dit traject wordt toegelaten, dan kunt u binnen drie tot vijf jaar schuldenvrij zijn. Voor meer informatie zie deze pagina.

Waar kan ik hulp krijgen? Waar woont u?

Download gratis:E-book De schuldendokter©Simpel Huishoudboekje© Schulden | Simpel Huishoudboekje© Afbetalingen