Gebruiksrechtovereenkomst

Gebruiksrechtovereenkomst van Simpel Huishoudboekje©

Het gebruik van Simpel Huishoudboekje© is onderworpen aan de gebruikersvoorwaarden van Simpel Huishoudboekje. Alle rechten op dit product behoren dan ook toe aan Simpel Huishoudboekje. Door installatie en gebruik van Simpel Huishoudboekje© verklaart u met de volgende bepalingen en voorwaarden bekend te zijn en deze te aanvaarden.

  1. Gebruiksvoorwaarden

1.1        Hierbij wordt u het niet exclusieve, niet overdraagbare gebruiksrecht verleend op Simpel Huishoudboekje©. Dit gebruiksrecht is onderworpen aan de beperkingen, bepalingen en voorwaarden van deze gebruikersovereenkomst. Door het gebruik van Simpel Huishoudboekje© stemt u ermee in dat u:

1.1.1     De functionaliteit van Simpel Huishoudboekje© niet zult wijzigen, verder ontwikkelen, uitbreiden of beperken;

1.1.2     Simpel Huishoudboekje© is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag dan ook niet overgaan tot het wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorgeven, vertonen, weergeven, publiceren, in licentie geven, creëren van afgeleide werken uit, overdragen of verkopen van Simpel Huishoudboekje©.

1.1.3     Simpel Huishoudboekje© uitsluitend zult gebruiken zoals het aan u is geleverd.

1.2        Tijdens het installeren van Simpel Huishoudboekje© krijgt u een extra optie “Ik wil de handleiding van Simpel Huishoudboekje© en Simpele Zoekhulp als startpagina”. Hiermee wordt de handleiding van Simpel Huishoudboekje© op uw computer opgeslagen en wordt de startpagina van uw browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox) gewijzigd in www.simpelezoekhulp.nl. Wenst u dat niet dan kunt u deze optie uitvinken (het vinkje bij deze optie weghalen). U kunt altijd uw startpagina opnieuw instellen in Internet Explorer, Chrome, Firefox. Bezoek ook Startpaginawijzigen.nl voor uitleg. Mocht u er zelf niet uitkomen, dan helpen wij u graag daarmee.

1.3        U erkent, aanvaardt en stemt ermee in dat alle rechten (inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten zoals het auteursrecht of rechten met betrekking tot de product inhoud ‘content’), aanspraken en belangen in en met betrekking tot Simpel Huishoudboekje©  toekomen en blijven toekomen aan Simpel Huishoudboekje.

  1. Gebruik door anderen

U zult ervoor zorgdragen en garandeert dat andere personen, die via u gebruik maken van Simpel Huishoudboekje©, rechtsgeldig zijn gebonden aan dezelfde bepalingen en voorwaarden zoals opgenomen in deze gebruikersvoorwaarden, voordat zij gebruik maken van Simpel Huishoudboekje©.

  1. Garantie en aansprakelijkheid

3.1       Simpel Huishoudboekje geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet, daaronder tevens begrepen garantie met betrekking tot geschiktheid voor een speciaal gebruik of doel.

3.2       Simpel Huishoudboekje streeft ernaar zo nauwkeurig en actueel mogelijke informatie / URL links te leveren, maar geeft geen garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid of volledigheid daarvan. Elke aansprakelijkheid voor of in verband met enig verlies, het niet voldoen aan de verwachtingen, nalatigheid of andere schade welke is veroorzaakt door op de informatie / URL links van Simpel Huishoudboekje© of het gebruik van Simpel Huishoudboekje©, wordt hierbij uitgesloten.

3.3       U draagt zelf het volledige risico verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid gebruik te maken van Simpel Huishoudboekje©. Voor zover wettelijk toegestaan zal Simpel Huishoudboekje in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe en indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst of verlies van data, speciale, incidentele of gevolgschade dan wel andere vergelijkbare aanspraken, ongeacht of u door Simpel Huishoudboekje in het bijzonder bent geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

3.4       Simpel Huishoudboekje is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiende uit de informatie / URL links of het gebruik van Simpel Huishoudboekje© .

  1. Vrijwaring

U vrijwaart Simpel Huishoudboekje en stelt haar volledig schadeloos voor elke aanspraak van derden, kosten, eisen, vorderingen, schade, verlies, kosten van rechtsbijstand en gerechtelijke kosten of aansprakelijkheden verband houdende met de in Simpel Huishoudboekje© opgenomen informatie / URL links of het gebruik van Simpel Huishoudboekje©.

  1. Toepasselijk recht

Elk geschil tussen u en Simpel Huishoudboekje voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruiksrecht of de onmogelijkheid gebruik te maken van Simpel Huishoudboekje©  wordt beheerst door Nederlands recht en zal worden beslecht door een bevoegde rechter.